Умови інформаційного партнерства

ДОГОВІР № ___
Про інформаційне партнерство
м. Полтава «__»__________2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сорочинський ярмарок», в особі директора Веклича О. В. , що діє на підставі Статуту, надалі Сторона-1, та _______________________________________________,
в особі ________________________________________, що діє на підставі ___
_________________________, надалі Сторона-2, уклали даний Договір про наступне:

СТАТТЯ 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є співпраця Сторін для досягнення наступної мети: Сторона-1 зобов’язується надати Стороні-2 статус інформаційного партнера та розмістити рекламні матеріали партнера в рекламній продукції Національного Сорочинського ярмарку-2017. Сторона-2 надає інформаційні послуги з розміщення іміджевих матеріалів Сторони–1 на власних ресурсах, на умовах, передбачених цим Договором.

СТАТТЯ 2.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Обов’язки Сторони-1:
2.1.1. Розмістити рекламний блок інформаційного ресурсу Сторони-2 розміром ¼ сторінки формату А-4, повно кольоровий, в офіційному каталозі Національного Сорочинського ярмарку-2017.
2.1.2. Розмістити логотип інформаційного ресурсу Сторони-2 на поліграфії ( газета, програми культурно-мистецьких та ділових заходів ) Національного Сорочинського ярмарку-2017.
2.1.3. Розмістити логотип інформаційного ресурсу Сторони – 2 на білл-борді «Інформаційні партнери Національного Сорочинського ярмарку-2017» на полі Сорочинського ярмарку.
2.1.4. Розмістити банер інформаційного ресурсу Сторони-2 на офіційному сайті Національного Сорочинського ярмарку в розділі «Наші партнери».
2.1.5. Надати Стороні-2 акредитацію на Національному Сорочинському ярмарку-2017 та безкоштовну перепустку на автомобіль з журналістами.
2.1.6. Надати необладнану площу розміром 3х2 м біля прес-центру для рекламування чи розповсюдження продукту інформаційного ресурсу Сторони-2.
2.1.7. Надати Стороні-2 право використовувати відзняті нею на Національному Сорочинському ярмарку фото та відео матеріали у власних інформаційних ресурсах
2.1.8. Своєчасно забезпечити Сторону-2 всім необхідним для виконання нею обов’язків за цим Договором.
2.2. Обов’язки Сторони-2:
2.2.1. Розмістити рекламний макет Національного Сорочинського ярмарку-2017 в друкованих інформаційних ресурсах Сторони – 2 ( не менше: щоквартальне видання – 1 вихід, щомісячне видання – 2 виходи, щотижневе видання – 4 виходи ).
2.2.2. Розмістити рекламний банер Національного Сорочинського ярмарку-2017 на електронних інформаційних ресурсах Сторони-2.
2.2.3. Розміщувати прес-анонси та прес-релізи Національного Сорочинського ярмарку – 2017 на електронних інформаційних ресурсах Сторони-2.
2.2.4. Надати Стороні-1 по одному екземпляру друкованих інформаційних ресурсів з рекламою Національного Сорочинського ярмарку – 2017.
2.2.5. Надати Стороні-1 електронною поштою посилання на кожне розміщення банера чи іншого рекламного матеріалу на електронному інформаційному ресурсі Сторони-2.
2.2.6. Своєчасно забезпечити Сторону-1 всім необхідним для виконання нею обов’язків за цим Договором.

 


СТАТТЯ 3.

ПРАВА СТОРІН

3.1. Права Сторони-1:
3.1.1. Вимагати від Сторони-2 вчасного та в повному обсязі надання матеріалів, необхідних для виконання умов Договору, передбачених п.2.1.1.-2.1.4. Статті 2 цього Договору.
3.1.2. Контролювати якість робіт, виконуваних Стороною-2, та, при виявленні недоліків, призначити термін для їх усунення, а у разі невиконання цієї вимоги – відмовитись від даного Договору.
3.2. Права Сторони-2:
3.2.1. Вимагати від Сторони-1 вчасного та в повному обсязі надання матеріалів, необхідних для виконання умов, передбачених п.2.2.1.-2.2.3. статті 2 цього Договору.
3.2.2. Контролювати якість робіт, виконуваних Стороною-1 та, при виявленні недоліків, призначити термін для їх усунення, а у разі невиконання – відмовитись від даного Договору.

СТАТТЯ 4.

УМОВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

4.1. Інформація щодо змісту і умов цього Договору, а також будь-яка інформація про іншу Сторону, що стане відома Сторонам у зв’язку з виконанням цього Договору й, що може, у випадку її розголошення, завдати шкоди будь-якій зі Сторін, вважається конфіденційною.
4.2. Сторони, або їхні представники, не мають права розголошувати таку конфіденційну інформацію без письмової згоди на це іншої Сторони за винятком випадків, передбачених законодавством України. У випадку завдання збитків у результаті розголошення конфіденційної інформації без згоди на те іншої Сторони, винна Сторона зобов’язана відшкодувати потерпілій Стороні всі пов’язані з цим збитки, підтверджені відповідними документами.

 

 

СТАТТЯ 5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Спірні питання вирішуються сторонами шляхом переговорів.
5.2. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони вирішуються на підставі чинного законодавства у Господарському суді.
5.3. Порушенням зобов’язання є його невиконання, або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.4. У разі невиконання чи неналежного виконання умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України з обов’язковим відшкодуванням іншій Стороні всіх, понесених нею через це, збитків.
5.5. Сторони звільняються від часткової або повної відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків згідно даного Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, передбачити які на момент підписання даного Договору неможливо, а саме: війна, військові дії, саботаж, стихійні лиха, громадянські заворушення, пожежі, рішення органів влади, які роблять неможливим виконання даного Договору.
5.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права згідно даного Договору третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

СТАТТЯ 6.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

6.1. Сторони домовились не обмежувати свої взаємовідносини умовами цього Договору та будуть всіляко сприяти розвитку взаємного співробітництва.
6.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.
6.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін і повинні викладатися в письмовій формі.
6.4. Додатки до цього Договору, належним чином оформлені та підписані Сторонами, є невід’ємними частинами Договору.
6.5. Даний Договір, складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6.6. Сторона-1 підтверджує, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах та є платником ПДВ, Сторона-2 підтверджує, що…


СТАТТЯ 7.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН :

СТОРОНА -1

ТОВ „СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК”
Код ЄДРПОУ № 32728433
Р/Р № 260014513 в ПАБ „Полтавабанк”,
МФО 331489
Поштова адреса:
36020, м. Полтава, вул. Котляревського 1/27,оф.202
Юридична адреса:
36745, с.В.СорочинціМиргородський р-н. Полтавськаобл.;
телефон: (0532) 69-70-20, 69-70-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
в.о.директора __________________ Веклич О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробка сайту — СтудіяWebus